Algemene Voorwaarden van ARJA VAN DER POT

1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • Opdrachtnemer: eenmanszaak ARJA VAN DER POT, gevestigd te Beekbergen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65651499.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst van Opdrachtnemer wenst af te nemen/afneemt;
 • Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en alle verdere handelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de levering van diensten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;
 • Diensten: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching;
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Programma: een door Opdrachtnemer aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van Opdrachtnemer;
 • Deelnemer: een door Opdrachtgever aangewezen (extra) deelnemer aan een programma.
 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.
  • De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden althans bedingen (inclusief die van Opdrachtgever) is uitgesloten.
  • Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
  • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
  • Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. Als enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  • Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt ook verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van Opdrachtnemer wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.
  • Het aanbod van Opdrachtnemer is uitsluitend gericht op Opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
 • De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door Opdrachtgever volgens de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, gevolgd door een schriftelijke mededeling door Opdrachtnemer van de acceptatie van Opdrachtgever en de door haar aangewezen (extra) deelnemers in het programma aan Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer zal de potentiële Opdrachtgever zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de (extra) deelnemers) al dan niet zijn geaccepteerd in het programma.
 • Zolang de in artikel 3.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst over het volgen van een programma tot stand en kan de Opdrachtgever de aanmelding annuleren.
 • De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van een Opdrachtgever, volgens de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-leertraject.
 • De overeenkomst komt tot stand door elektronische aanvaarding van Opdrachtgever van het online-aanbod daartoe van Opdrachtnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand is gekomen.
 1. Prijzen
 • Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst.
 • De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 • Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 1. Betaling en facturering
 • Opdrachtgever dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van Opdrachtnemer, zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 • Betaling vindt in beginsel vooraf plaats. Daaraan voorafgaand mag de opdrachtnemer om een aanbetaling vragen. Voor langdurige trajecten is betaling in termijnen mogelijk. Opdrachtnemer mag de overeenkomst opschorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 • Opdrachtnemer zendt Opdrachtgever facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door Opdrachtgever aangegeven e-mailadres.
 • Als geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van Opdrachtnemer, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 • Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, en ook de kosten van door Opdrachtnemer ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 75,–.
 • Opdrachtgever dient klachten over facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum per mail bij Opdrachtnemer te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Opdrachtgever en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
 • Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Opdrachtnemer openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Opdrachtgever.

 

 1. Verplichtingen van Opdrachtgever en deelnemers bij de uitvoering van een programma
 • Opdrachtgever (resp. door haar aangewezen (extra) deelnemers) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Opdrachtnemer gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.
 • Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.
 • De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.
 • Opdrachtgever resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.
 1. Rechten van Opdrachtnemer over de uitvoering van een programma

7.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
 3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde Opdrachtgevers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of al voldane betalingen worden gerestitueerd;
 5. (tussentijds) de deelname van een bepaalde Opdrachtgever (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende Opdrachtgever/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en al voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 

 1. Annulering door/opzegging van en verhindering van Opdrachtgever/deelnemer bij een programma
  • Opdrachtgever is gerechtigd deelname door haar of (extra) deelnemers te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.
  • Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door Opdrachtgever per mail, waarbij bewijs van ontvangst bij de Opdrachtnemer ligt, aan het mailadres van Opdrachtnemer dat is vermeld op de website van Opdrachtnemer.
  • Bij annulering/opzegging door Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gehouden tot restitutie van het door Opdrachtgever betaalde bedrag en Opdrachtgever is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Opdrachtnemer te voldoen.
  • Bij annulering van deelname aan een programma is Opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Opdrachtnemer vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
  • Verplaatsing van geplande een-op-een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever.
  • Wanneer de Opdrachtgever resp. deelnemer zonder te annuleren een programma niet bijwoont is er sprake van een no-show en is de Opdrachtgever resp. deelnemer verplicht 100% van de kosten te betalen
 1. Aansprakelijkheid
 • Opdrachtnemer spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. Opdrachtnemer verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk richting Opdrachtgever/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen richting hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door Opdrachtnemer belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtgever/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever van tijdens een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade.
 • Als en voor zover op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade en in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 • Iedere vordering tegen Opdrachtnemer, behalve een vordering die door Opdrachtnemer is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 1. Overmacht
 • Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties voordat sprake was van een situatie van overmacht, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 • Opdrachtnemer zal Opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals bijvoorbeeld, in geval van ziekte van Opdrachtnemer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting totvergoeding van schade aan de andere partij.
 • Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen richting Opdrachtgever/deelnemer (verder) nakomt.
 • Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Uitvoering door derden
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.
 1. Vertrouwelijkheid
 • Opdrachtnemer zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever resp. deelnemers, tenzij anders is overeengekomen of Opdrachtnemer daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.
 • Opdrachtgever resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Opdrachtnemer of andere Opdrachtgevers/deelnemers aan een programma hebben verkregen.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtnemer/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
 • De intellectuele eigendomsrechten betreffende, maar niet beperkt tot door Opdrachtnemer ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Opdrachtnemer, e-zine, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer en gehanteerde software berusten bij Opdrachtnemer of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 • Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht over de in artikel 13.1 genoemde uitingen worden niet, ook niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het niet toegestaan om enig door Opdrachtnemer aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 • Het is niet toegestaan om enige aanduiding over rechten uit door Opdrachtnemer geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
 1. Opschorting en beëindiging
 • Opdrachtnemer mag de overeenkomst opschorten of beëindigen, als:
 1. Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen richting Opdrachtnemer heeft voldaan;
 2. Opdrachtgever zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
 3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever;
 4. Opdrachtgever resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen richting Opdrachtnemer, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van Opdrachtnemer op grond van de wet.
  • Opdrachtnemer is bij beëindiging van de overeenkomst niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de Opdrachtgever betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.
  • Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.
 1. Persoonsgegevens
 • Opdrachtnemer behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever, strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
 • Opdrachtnemer neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van Opdrachtgever en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
 • Als een Opdrachtgever/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan Opdrachtgever dit ten alle tijde laten weten aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer zal de informatievoorziening dan stopzetten.
 • Hoe Opdrachtnemer met persoonsgegevens omgaat valt te lezen in haar privacyverklaring.